شرکت ارتباط افزار کیان

ارتباط ۱۵ کیلومتری

لینک منبع