گروه مهندسی شار - شبکه ارتباطات رویان

اجرای لینک وایرلس۳۷ کیلومتری
اداره کل هواشناسی

لینک منبع