پروژه همکار

ارتباط ۱۱۰ کیلومتری ptp جهت انتقال تلفن و اینترنت

لینک منبع